Курсове навчання

line

Професія: Адміністратор. Рівень кваліфікації: адміністратор Код професії: 4222

 

Термін навчання: 2 місяці.

Форми навчання:

Денна - 3 рази на тиждень 1000 — 1430 (6 академ. годин)

Вечірня - 3 рази на тиждень 1700 — 2130 (6 академ. годин)

Вихідного дня  10:00 — 16:00 (8 академ. годин)

Вартість курсу: 1150 грн. на місяць. (2500 грн. за весь курс). Поетапна оплата.

 

 

Програма навчального курсу:

I. Загальнопрофесійна підготовка.

1.1. Інформаційні технології.

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва.

1.3. Основи трудового законодавства.

1.4. Техніка пошуку роботи.


II. Професійно-теоретична підготовка.

2.1. Документаційне забеспечення управління.

2.2. Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства.

2.3. Організація обслуговування відвідувачів.

2.4. Основи рекламного маркетингу і дизайну. 

2.5. Українське ділове мовлення і редагування службових документів.

2.6. Основи професійної етики і естетики.

2.7. Психологія роботи з людьми.

2.8. Охорона праці.


III. Професійно-практична підготовка. 

IV. Консультації.

V. Державна кваліфікаційна атестація (іспит).

 

Інформаційні технології

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології:

 • • Поняття про інформацію та інформаційні технології.

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології:

 • • Програми для створення текстових документів: MS word, Publisher;
 • • Програми для створення графічних документів.

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси:

 • • Практичні роботи (Пошук в мережі, створення публікації,  використання електроної пошти).

 

Основи  галузевої економіки і підприємництва

 

Тема 1. Загальгі основи суспільного виробництва:

 • • Основні завдання курсу;
 • • Поняття економіки; 
 • • Типи економічних систем.

 

Тема 2. Галузева структура економіки України:

 • • Розвиток економіки України на сучасному єтапі;
 • • Основні галузі економіки України;
 • • Галузева структура економіки України.

 

Тема 3. Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції:

 • • Досягнення, проблеми та перспективи галузі;
 • • Особливості роботи в умовах ринку;
 • • Тенденції діяльності;
 • • Умови функціонування ринку;
 • • Формування ринку в Україні.

 

Тема 4. Система підприємництва. Організація власного бізнесу:

 • • Мікроекономіка;
 • • Підприємництво, його типи і види;
 • • Умови розвитку підприємства;
 • • Умови, порядок створення, реорганізація та ліквідація підприємств;

 

Лабораторно-практична робота №1: Розробка бізнес-плану щодо розвитку сучасного підприємства.

 

Лабораторно-практична робота №2: Оформлення документації щодо власної справи.


Тема 5. Система управління. Менеджмент:

 • • Типи системи менеджменту;
 • • Сучасні вимоги до менеджера;
 • • Культура управління та підготовка менеджерів.

 

Лабораторно-практична робота №3: Визначення умов необхідних для діяльності менеджера.


Тема 6. Маркетингове управління галуззю:

 • • Сутність, принципи та функції маркетингу, його види;
 • • Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки;
 • • Види маркетингової діяльності;
 • • Реклама та її роль;
 • • Сучасні вимоги до маркетингової системи.

 

Тема 7. Процес ціноутворення. Витрати виробництва:

 • • Показник ефективності виробництва;
 • • Витрати виробництва;
 • • Поняття про ціні та їх види;
 • • Система оподаткування доходів підприємтва;
 • • Класифікація податків;
 • • Пільги при оподаткуванні доходів.

 

Лабораторно практична робота №4: Формування ціни в умовах конкуренції ринку.


Тема 8. Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі:

 • • Форми організації праці;
 • • Організація робочого місця;
 • • Раціональний режим праці і відпочинку;
 • • Норми виробітку, порядок їх установлення і перегляду;
 • • Тарифна система її елементи;
 • • Заробітна плата, її форми і системи;
 • • Реальна заробітна плата і захист від інфляції.

 

Лабораторно практична робота №5: визначення ситуації на ринку праці.


Тема 9. Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі:

 • • Орієнтири світової економіки;
 • • Міжнародна екомічна інтеграція;
 • • Тенденції економічного розвитку Західної Європи;
 • • Проблема входження України в світове господарство;
 • • Проблеми і перспективи галузі.

 

Основи трудового законодавства

 

Тема 1. Законодавство про працю України та його складові частини Кодекс законів про працю України:

 • • Конституція України про право громадян на працю.

 

Тема 2. Колективний договір та порядок його укладання:

 • • Сфера укладання;
 • • Сторони;
 • • Зміст;
 • • Термін дії;
 • • Контроль за виконанням;
 • • Звіт про виконнаня.

 

Тема 3. Трудовий договорі, Закон України «Про внесення змін та доповнень, що стосуються трудового договору в КЗпП України»:

 • • Зміст;
 • • Терміни;
 • • Випробування під час прийому на роботу;
 • • Переведення на іншу роботу;
 • • Підстави припинення трудового договору;
 • • Трудова угода;
 • • Контракт як форма трудової угоди.

 

Лабораторно-практична робота №1: Відпрацювання навичок укладання трудового договору та контракту.

 

Тема 4. Забезпечення зайнятості працівників. які вивільняються. Закон України «Про зайнятість населення».

 • • Порядок Вивільнення працівників;
 • • Професійна підготовка та перепідготовка незайнятих громадян;
 • • Компенсації та гарантії при втраті роботи.

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку. Закон України «Про відпустки»:

 • • Норма тривалості-робочого часу;
 • • Робота в нічний час;
 • • Неповний робочий час;
 • • Робота у вихідні дні;
 • • Компенсаця за роботу у вихідні та свядкові дні;
 • • Щорічні основні відпустки та порядок їх надання.

 

Тема 6. Нормування праці та заробітна плата:

 • • Відрядна оплата праці;
 • • Погодинна оплата праці;
 • • Норми виробітку та норми часу;
 • •Тарифні ставки та оклади;
 • • Форми та система оплати праці.

 

Тема 7. Трудові книжки. Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників»:

 • • Трудова книжка — основний документ трудової діяльності;
 • • Порядок заповнення трудової книжки;
 • • Облік та зберігання трудових книжок;
 • • Термін видачі трудової книжки при звільненні.

 

Лабораторно-праткична робота №3: Віпрацювання навичок заповнення трудових книжок, їх збереження.

 

Тема 8. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

 • • Забеспечення трудової дисципліни;
 • • Правила внутрішньго тудового розпорядку.

 

Тема 9. Матеріальна відповідальність працівників та підстави до її притягнення:

 • • Види матеріальної відповідальності;
 • • Договори про  матеріальну відповідальність;
 • • Визначення розміру збиткіів та порядок його відшкодування.

 

Лабораторно-практична робота №4 : Відпрацювання навичок укладання договорів про матеріальну відповідальність та визначення суми відшкодування втрат матеріально-відповідальної особи.

 

Тема 10. Законодавство України про забеспечення безпечних умов праці;

 • • Санітарно-гігієнічні умови праці;
 • • Беспека праці на робочому місці;
 • • Дотримання вимог охохрони праці.

 

Тема 11. Особливості праці жінок. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:

 • • Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок;
 • • Обмеження праці жінок на роботах в нічний час;
 • • Відпустка по вагітності, родах та догляду за дитиною.

 

Тема 12. Праця молоді. Суміщення роботи з навчанням:

 • • Права неповнолітніх.

 

Техніка пошуку роботи

 

Тема 1. Кроки ефективного пошуку роботи:

 • Шляхи і напрямки пошуків джерел вакансії;
 • • Види контрактів з роботодавцем;
 • • Резюме, об'яви, ділові листи, телефонні розмови, кадрові агенції тощо.

 

Тема 2. Особливості оформлення відносин з  роботодавцем:

 • • Види контрактів роз'язання трудових суперечок.

 

Тема 3. Соціально психологічний аспект адаптації:

 • • Соціально адаптовність людини до свого становища в суспільстві.

 

Документаційне забеспечення управління

 

Тема 1. Основні поняття про документи:

 • • Класифікація документів;
 • • Основні правила складання документа;
 • • Загальні принципи оформлення.

 

Лабораторно -практична робота 1: Складання бланку документа.

 

Тема 2. Особливості оформлення реквізитів документа:

 • • Вид документа;
 • • Випадки зображення герба на документі;
 • • Автор документа та його адреса;
 • • Дата та індекс на документі;
 • • Зміст заголовка документа;
 • • Текст документа як головний його реквізит;
 • • Погодження документа.

 

Лабораторно-практична робота 2: Оформлення формуляр-зрасзка документа організаційно-розпорядчої документації формату А4(ГОСТ 6.38-90).

 

Тема 3. Види документації:

 • • Організаційно-розпорядчі документи: положення, рішення, роспорядження, наказ, вказівки.

 

Лабораторно-практична робота 3: Складання організаційно-розпорядчої документації та довідково-інформаційної документації.

 

Тема 4. Документація прийому на роботу:

 • • Оформлення різновидностей трудового договору;
 • • Оформлення наказу по особовому складу.

 

Лабораторно практична робота 4: Складання документації по прийому на роботу.

 

Тема 5. Укладання особової справи і ведення облікової документації.

 • • Группування документів в особовій справі;
 • • Складання опису документів особистої справи.

 

Лабораторно-практична робота 5: Формування особової справи.

 

Лабораторно-практична робота 6: ОФомлення головного робочого документа відділу кадрів.

 

Тема 6. Ведення книг та журналів обліку.

 • • Головного робочого документа відділу кадрів;
 • • Реєстрація наказів в книги;
 • • Книги обліку руху трудових книжок.

 

Лабораторно-пракутичіна робота 7. Оформлення головного робого документа кадрів.

 

Тема 7. Документовання пенсій, премій і матеріальної допомоги:

 • • Документація по призначенню матеріальної домоги;
 • • Порядок призначення пенсій.

 

Лабораторно-практична робота 8: Оформлення пенсій та премії.

 

Планування, організація і технологіяф управління персоналом підприємства

 

Тема 1.  Законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо єдиної державної кадрової політики:

 • • Принцип відбору і використання кадрів.

 

Тема 2. Управління персоналом в системі менеджменту організацій:

 • • Організація процесу управління;
 • • Основні вимоги до адміністратора-менеджера.

 

Тема 3. Управління персоналом як соціальна система:

 • • Персонал як суб'єкт і об'єкт управління.

 

Лабораторно-практична робота 1: Відпрацювання навичок організації процессу управління.

 

Тема 4. Формування колективу організації і його соціальний розвиток:

 • • Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації;
 • • Лідерські якості адміністратора;
 • • Психологічна сумісність працівників організації;

 

Тема 5. Кадрова службаінструмент реалізації кадрової політики:

 • • Морально-психологічні  вимоги до адміністратора;
 • • Основні функціональні обов'яки менеджера персоналу;
 • • Служби персоналу: роль та функції;
 • • Атестація персоналу.

 

Лабораторно-практична робота 2: Складання звіту про якісний склад персоналу організації.

 

Тема 6. Планування і прогнозування у роботі з персоналом:

 • • Основні види планування.

 

Лабораторно-практична робота 3: Складання планів, прогнозування управління кажрами і його основні завдання і методи. Основи соцвіального партнерства. Аналіз плинності кадрів.

 

Тема 7. Організація і техологія управління персоналом:

 • • Комплектування штату;
 • • Система організації, підбору і розміщення робітничих кадрів на підприємництва;
 • • Місце адміністратора у системі управління;
 • • Основні рівні і стилі управління;
 • • Типи керівників.

 

Лабораторно-праткична робота 4: Відпрацювання навичок організації процесу управління.

Лабораторно-практична робота 5. Відрпрацювання навиочк прийняття рішень.

Лабораторно праткична робота 6. Конфліктні ситуації. Причини виникнення кнофлікту в коелктиві. Методи розв'язання конфліктів керівниками з різним стилем керівництва. Усунення конфлікті.

Лабораторно-практична робота 7. Відпрацювання навичок вирішення конфліктів при управлінні.

Лабораторно-практична робота 8. Дії адміністратора в конфліктних ситуаціях. уПравління виробничою дісципліною.

Лабораторно-практична робота 9. Підготовка наказу з питань заохочення або дисциплінарного стягнення працівнику.

Лабораторно-практична робота 10. Тренінг управління майстерності.

Лабораторно-практична робота 11. Складання схеми витрат робочого часу. Інноваційні методи управління в роботі адміністратора.

Лабораторно-практична робота 12. Тренінг використання інтерактивних методів управління в роботі адміністратора менеджера.

 

Організація  обслуговування відвідувачів

 

Тема 1. Завдання організації обслуговування відвідувіачів:

 • • Організація обслуговування відвідувачів: роль і функції. Види обслуговування. Сфери діяльності адміністратора.

 

Тема 2. Наукові основи організації праці адміністратора:

 • • Наукова організація праці адміністратора. Організація робочого місця.

 

Лабораторно-практична робота 1.  Підготовка і обладнання зони облсуговування відвідувачів.

 

Лабораторно-практична робота 2. Тренінг визначення рівнів інтелекту і вольового підготовленості адміністратора до роботи з людьми.

 

Тема 3. Технологія обслуговування відвідувачів:

 • • Головні завдання аддміністратора з метою створення якісного обслуговування відвідувачів;
 • • Поведінка адміністратора під час зустрічі клієнта;
 • • Форми вітання;
 • • Якість обслуговування. ефективність і культура обслуговування відвідувачів;
 • • Спілкуваання адміністратора з відвідувачами. Головні аспекти спілкування. Техніка і засоби спілкуваання з клієнтами у різних умовах і ситуаціях.

 

Лабораторно-практична робота 3. Тренінг удосконалення техніки спілкування.  Схема проведення ділової зустрічі.

 

Лабораторно-практична робота 4. Рольова гра: проведення ділової зустрічі.

 

Лабораторно-практична робота 5 . Комунікаційні технології у роботі адміністратора.

 

Тема 4. Робота з офісною технікою в процесі обслуговування відвідувачів:

 • • Прийом, передача і обробка інформації длявдівідувачів. Виготовлення ксерокопій, довідоку, угод, анкет, форм, тощо.

 

Лабораторно-практична робота 6. Робота зз копіювальною технікою

 

Лабораторно-практична робота 7. СТворення, відправлення та прийняття факсових повідомлень.

 

Лабораторно-практична робота 8. Робота з електронною поштою

 

Лабораторно-практична робота 9. Проведення селекторної наради.

 

Тема 5. Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем:

 • • Суть і характеристика факторів;
 • • Засоби впливу адміністратора на відвідувача.

 

Лабораторно-практична робота 10. Вчинки і ситуації.

 

Осонови рекламнго меркетингу і дизайну

 

Тема 1. Соціальні- основи маркетиннгу — задоволення потреб людей:

 • • Суть маркетингу;
 • • Концепції управління маркетингом.

 

Тема 2. Процес управління маркетингом:

 • • Навички елементів управління маркетингом;
 • • Маркетингові дослдіження, інформації, оточення;
 • • Ринки індивідульних покупців, ринки підприємств, вимірювання обсягів та сегментування ринку;
 • • Розміщення товару на ринку, розробка товару;
 • • Визначення цін;
 • • Методи поширенні та стимулювання збуту товарів.

 

Тема 3. Реклама, стимулювання збуту та пропаганда. Види. мова та стиль реклами:

 • • Завдання і значення реклами;
 • • Види реклами;
 • • Стильне оформлення реклами.

 

Лабораторно-практична робота 1: Підготування словесну рекламу, оформити її, визначити вид, проаналізуцвати мову і стиль. Комп'ютерна реклама.

 

Лабораторно-практична робота 2. Виготовлення комп'ютерна реклами.

 

Тема 4. Упраління поведінкою працівників в умовах маркетингової концепції управління виробництвом:

 • • Процес управління маркетингом.

 

Лабораторно-практична робота 3. Презентація товару, який виготовила організація.

 

Тема 5. Реклама як об'єкт дизайну:

 • • Рекламний менеджмент:
 • • Основі етапи розвитку реклами.

 

Лабораторно-практична робота 4. Виготовлення рекламної продукції, яку випускає фірма.

 

Тема 6. Дизайн службових приміщень:

 • • Роль дизайну в роботі адміністратора;
 • • Види дизайну службових приміщень;
 • • Принцип планування і оформлення службовох приміщень, вітрини, зони обслуговування відвідувачів.

 

Лабораторно-практична робота 5. Оформлення дизанером зони обслуговування відвідувачів.

 

Українскье ділове мовлення та основи редагування службових документів

 

Тема 1. Вступ:

 • • Мовна політика в Україні;
 • • Культурна ділового мовлення. Вимоги до мовлення.

 

Тема 2. Усну ділове мовлення:

 • • Особливості усного ділового мовлення;
 • • Прийом відвідувачів;
 • • Телефонна розмов;
 • • Бесіда;
 • • Форми ввічливості;
 • • Ділова нарада;
 • • Особливості публічного виступу;
 • • Культура ділового мовлення.

 

Тема 3. Лексичні засоби мови:

 • • Особливості офіційно-ділового стилю;
 • • Слово. Значення слова.

 

Лабораторно-практична робота 1. Дослідження різних груп української лексики.

 

Лабораторно-практична робота 2. Заміна іноземних термінів українськими словами.

 

Тема 4. Морфологічні засоби мови:

 • • Іменник;
 • • Прикметник;
 • • Числівник;
 • • Дієслово;
 • • Прислівник.

 

Лабораторно-практична робота 3. Стилістичне використання різних частин мови.

 

Тема 5. Синтаксичні засоби мови:

 • • Просте речення;
 • • Узгодження присудка з підметом;
 • • Однордні члени речення;
 • • Складне речення;
 • • Особливості його будови.

 

Тема 6. Стилістика діловох мови:

 • • Поняття «Документ» , «Службовий документ»;
 • • Вимоги до тексту службового документа.

 

Лабораторно-практична робота 4. Визначення стилістичних засобів мови.

 

Тема 7. Стилістичні особливості складання довідково-інформаційної документіції:

 • • Призначення, ознакми та правила оформлення довідково-інформаційних документів;
 • • Орфографsя й пунктуація;
 • • Культура ділового мовлення;
 • • Службові листи та їх стиль. Види службових листів;
 • • Типи документів та їх стиль. Особливості структури організаційних документів;
 • • Ознаки й призначення розпорядчих документів;
 • • Культура ділового мовлення.

 

Тема 8. Логічна послідовність документів. Редагування службових документів:

 • • Етапи роботи над текстом;
 • • Види правлення текстів;
 • • Техніка пралвення тексту.

 

Лабораторно-праткична робота 5. Правлення текстів.

 

Лабораторно-практична робота6. Редагування таблиць.

 

Лабораторно-практична робота 7. Складання та редагування службових документів(розписки, доручення, довідки).

 

Лабораторно-практична робота 8.  Витяг з наказів, вказівки та посадові інструкції. Протокол та витяг з протоколу. Складання відгуку.

 

Лабораторно-практична робота 9.  Складання службових листів.

 

Лабораторно-практична робота 10. Складання довідково-інформаційної документації

 

Лабораторно-практична робота 11. Складання організаційно-розпорядочної документації.

 

Основи професійної етики і естетики

 

Тема 1. Вступ:

 • • Поняття професійної етики і естетики.

 

Тема 2. Історія і розвиток світового етикету:

 • • Історія походження і розвиток понять «етика», «етикет». Формування правил поведінки в стародавньому суспільстві. Міжособистісні стосунки в епоху середьовічча та нового часу.

 

Лабораторно-практична робота 1. Правила поведінки у суспільному середовищі Древньої Греції, стародавнього Риму і древнього Китаю. Придворний ектикет та етикет класичної доби .

 

Тема 3. Основні психологічні поняття категорій:

 • • Ектика;
 • • Естетика;
 • • Такт;
 • • Етика;
 • • Мистецтво спілкування;
 • • Естетика вербалнього спілкування та техніки мовлення.

 

Лабораторно-практична робота 2. Тренінг «Спілкування в діловому середовищі».

 

Лабораторно-практична робота 3. Скласти словник професійних термінології.

 

Тема 4. Естетика організації адміністраторської справи.

 • • Евстетичні вимоги до професії «Адміністратор»;
 • • Морально- естетичні вимоги.

 

Лабораторно-практична робота 4. Укладання резюме.

 

Лабораторно-практична робота 5. Рольова гра: «Співбесіда адміністратора під час прийому на роботу».

 

Тема 5. Естетика і професійна етика роботи адмінстратора:

 • • Етикет ділової людини;
 • • Основні правила етикету.

 

Лабораторно-практична робота 6. Рольова гра: «Етикет, адміністратора».

 

Лабораторно-практична робота 7. Етичний рівень адміністратора.

 

Лабораторно-практична робота 8 . Виготовлення візитки.

 

Лабораторно-практична робота 9. Естетичний вигляд одягу адміністратора.

 

Тема 6. Значення етики і естетики для успішної реалізації поставлених завдань.

 

Психологія роботи з людьми

 

Тема 1. Психологія людини: природне і соціальне:

 • • Основні методи психології управління персоналом.

 

Тема 2. Вікові особливості:

 • • Вікові особливості розвиткку пам'яті, мислення та уваги.

 

Тема 3. Психологія статевих відміностей:

 • • Стать та особливості професійного вибору;
 • • Осоновні типи розвитку особистості у чловіків та  жінок;
 • • Врахування статевовікових особливостей при організації взаємодії та ділового спілкування.

 

Тема 4. Розкриття поняття цілеспрямованості особистості:

 • • Троїстічсть особистісної цілееспрямованості;
 • • Ділова цілеспрямованість;
 • • Методи виявлення цілеспрямованості особистості у працівників.

 

Лабораторно-практична робота 1. Методи виявлення цілеспрямованості працівників.

 

Тема 5. Загальні та спеціальні здібності:

 • • Інтереси та захоплення;
 • • Специфічні типи людей(художній, розумовий тв середній);
 • • Типи мислення;
 • • Спеціальні здібності.

 

Тема 6. Емоційні- вольова сфера особистості:

 • • Емоції та почуття. Діагностика емоційного стаану;
 • • Вольова сфера особистості;
 • • Готовність до ризику;
 • • Сила волі;
 • • Визначення вольових якостей працівників в практиці роботи з персоналом.

 

Лабораторно-практична робота 3. Діагностика емоційних станів в умовах трудової діяльності.

 

Тема 7. Психологія особливості поведінки їх врахування:

 • • Типи темпераментів та їх особливості їх визначення;
 • • Характеристики основних типів темпераменту.

 

Лабораторно-практична робота 4. Методи виявлення типів темпераменту.

 

Лабораторно-практична робота 5. Методи виявлення характерних особливостей працівників.

 

Тема 8. Оcобливості в трудовому колективі.

 • • Соціальі норми;
 • • Професійна діяльнність та спілкування в умовах соціального контролю.

 

Лабораторно-практична робота 6. Виявлення симпатій та симпатій в трудовому колективі.

 

Лабораторно-практична робота 7. Методика підбору і ростановки управлінських кадрів.

 

Тема 9. Лідерство і стилі керівництва:

 • • Лідери ситуативні та постійні;
 • • Зміст понять: лідер та керівник;
 • • Стилі лідерства та керівництва;
 • • Типи лідерів та їх основні характеристики.

 

Лабораторно-практична робота8. Визначення та врахування стилів лідерства в колективі.

 

Лабораторно-практична робота 9. Визначення формальниїх і неформальних лідерів у колективі.

 

Охорона праці

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

 • • Правида внутрішньго трудового розпорядку;
 • • Колективний договір;
 • • Державний і громадський контроль за охороною праці;
 • • Інструктаж з беспеки праці.

 

Тема 2. Основи беспеки праці у галузі:

 • • Загальні правила безпеки праці;
 • • Вимоги беспеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

 

Лабораторно-практична робота 1. Відпрацювання навичок безпечного користування офісною технікою.

 

Лабораторно-практична робота 2. Відпрацювання навичок правильного розміщення офісної техніки.

 

Тема 3. Хорона пожежної безпеки:

 • • Характерні причини виникнення пожежі;
 • • Пожежонебезпечні властивості речовин.

 

Лабораторно-практична робота 3. Вивчення будови вонегасників та прийомів гасіння пожеж.

 

Тема 4. Основи електробеспеки:

 • • Електричка промислова, статична і атмосферна;
 • • Вплив електричного струму на людину;
 • • Електричні травми та їх види;
 • • Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

 

Лабораторно-практична робота 4. Оволодіння навичками беспечного звільнення потерпілого від дії електричного струму.

 

Тема 5. Осонви гігєни праці, виробничої санітарії:

 • • Поняття про виробничу санітарію;
 • • Фізіологія праці;
 • • Основні гігєнічні особливості праці за данною професією.

 

Лабораторно-практична робота 5 Розробка раціонального режиму праці офісного працівника.

 

Тема 6. надання першої медичної допомоги  потерпілим при нещаснихвипадках:

 • • Основні принципи надання першої медичної допомги;
 • • Перша допомога при запорошуванні очей;
 • • Ознаки отрєння та перша допомога потерпілому.

 

Лабораторно-практична робота 6. Надання першої медичної допомги потерпілим в разі нещасного випадку.

 

Тема 7. Охорона навколишнього серидовища:

 • • Роль адміністратора щодо охорони навколишнього серидовища.

 

 

 

Після закінчення навчання видається свідоцтво та сертифікат.

 

 

  За додатковою інформацією та для реєстрації в групу

  звертайтесь за телефонами:

  (044) 485-28-18

  (066) 600-56-50

  (096) 264-66-01

  (063) 721-01-72

  (044) 485-17-46

  Київ, вул. Лук'янівська 65/67

   

  ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ!!!
Курсы, обучение, школа, администратор, Киев
вернуться наверх ▲вернуться наверх ▲